Książki przychodów i rozchodów

Książki przychodów i rozchodów

URPROSZCZONA KSIĘGOWOŚĆ

Ten rodzaj ewidencji pozwala przedsiębiorcy określić swoje zobowiązania podatkowe, jak również wskazuje na kondycję finansową przedsiębiorstwa. Z uproszczonej formy księgowości mogą skorzystać przedsiębiorcy: osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne oraz partnerskie osób fizycznych, o ile nie przekroczyły kwoty 2 mln euro przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy.

Obsługa księgowa podmiotów prowadzących KPiR, obejmuje:

  • wykonywanie księgowań dokumentów i operacji gospodarczych
  • obliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • prowadzenie rejestrów VAT i obliczanie podatku VAT
  • sporządzanie i składanie deklaracji dotyczących zobowiązań budżetowych (podatku dochodowego i podatku od towarów i usług)
  • przygotowanie dla Klienta odpowiednich przelewów (PIT, VAT)
  • sporządzenia rozliczenia rocznego za okres wynikający z umowy najpóźniej do końca marca roku następnego po zakończeniu roku obrotowego
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Minimalny koszt obsługi księgowej podmiotu prowadzącego uproszczoną księgowość,
generującego do 10 dokumentów miesięcznie, to 250 PLN netto.